KESKI-KEMIJOEN KALASTUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ

 

1§ Nimi, kotipaikka ja toimialue

Kalastusalueen nimi on Keski-Kemijoen kalastusalue ja sen hallinnon kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.  Kalastusalueen rajat on vahvistettu 21. päivänä tammikuuta 1985 annetulla Lapin kalastuspiirin päätöksellä nro 026/31. Kalastusalueeseen kuuluvat liitteenä olevaan karttaan rajatut vesialueet, jotka sijaitsevat Rovaniemen ja Kemijärven kaupungeissa, sekä Posion ja Ranuan kunnissa. Kalastusalueen vesipinta-ala on yhteensä noin 20990 ha.

 

2§ Kalastusalueen tehtävät

Kalastusalueen tehtävänä on toimialueellaan kalatalouden edistäminen, kalastuslain 1§.ssä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen, kalastuslain ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä ja tässä ohjesäännössä mainittujen tehtävien hoitaminen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisen seuranta. Kalastusalueen tehtävänä on myös kalastusalueen jäsenten kalastusalueelle antamien toimeksiantojen toteuttaminen.

 

3§ Kalastusalueen toimielimet ja vastuu

Kalastusalueen toimielimiä ovat kalastusalueen kokous, kalastusalueen hallitus ja isännöitsijä.

Kalastusalueen toimielimen jäsen ja toimihenkilö toimii kalastuslain mukaisissa hallinto- ja valvontatehtävissä virkamiehen vastuulla. Näissä asioissa on noudatettava mitä hallintolaissa (434/03), ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/99) säädetään viranomaisista.

 

4§ Kalastusalueen jäsenet ja kokousedustajien valinta

 Kalastusalueen jäseniä ovat yhteisten vesialueiden osakaskunnat, vesialueen omistajat, kalastusalueella toimivat ammattikalastajien järjestöt ja kalastusalueella toimivat virkistyskalastajien eduista huolehtivat järjestöt siten kuin niistä kalastusasetuksessa on säädetty.

Kalastusalueen kokoukseen jäsenet valitsevat edustajia seuraavasti

  1. Osakaskunnat, joilla on vesialuetta vähintään 50 ha, saa lähettää yhden edustajan
  2. Osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan väh. 50 ha:n suuruisen vesialueiden omistajat saavat lähettää kukin yhden edustajan.
  3. Muiden, kuin kohdissa 1 ja 2 tarkoitettujen vesialueiden omistajat saavat rekisterikylittäin lähettää yhden yhteisesti valitsemansa edustajan.
  4. Paikalliset ammattikalastusjärjestöt saavat kukin yhden edustajan
  5. Virkistyskalastajia edustava alueellinen järjestö saa lähettää 2 edustajaa.

Kukin taho valitsee edustajansa omien sääntöjensä mukaisessa järjestyksessä. Kohdan 3) edustajat valitaan rekisterikylittäin pidettävässä vesialueiden omistajien kokouksessa.

Kokousedustajien on osoitettava kalastusalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjan otteella, valtakirjalla rekisteriotteella tai muulla tavoin.

 

5§ Kalastusalueen kokouksen tehtävät

1)      Ratkaista voimassa olevan kalastuslain 7§:n 2 momentissa, 11§:n 3 momentissa, 16§.n 3 momentissa, 26§.n 2 ja 4 momentissa, 35§:n 2 momentissa, 37§:n 2 momentissa, 43§:ssä, 46§:n 1 momentissa sekä 79 ja 81§:ssä tarkoitetut asiat.

2)      vahvistaa kalastusalueen ohjesääntö ja sen muutos

3)      Valita kalastusalueen hallituksen jäsenet

4)      vahvistaa kalastusalueen vuotuinen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma sekä vuotta pidempää aikaa koskeva toimintasuunnitelma

5)      Päättää kalastusalueen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

6)      Päättää kalastusalueen kokouksen tai hallituksen päätöksen oikaisemisesta

Seuraavat kohdassa 1 mainituista asioista siirretään kalastusalueen hallituksen ratkaistavaksi:

11§:n 3 momentissa, 16§.n 3 momentissa, 26§.n 2 ja 4 momentissa, 35§:n 2 momentissa, 37§:n 2 momentissa, 43§:ssä, 46§:n 1 momentissa sekä 79§

6§ Kalastusalueen kokoukset ja koollekutsuminen

Kalastusalueen kokous on pidettävä kerran vuodessa marraskuun loppuun mennessä. Kokoukset kutsuu koolle kalastusalueen hallitus.

Kalastusalueen kokouksen koollekutsu on lähetettävä kirjallisesti jäsenen ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen  14 vrk ennen kokousta jokaiselle tiedossa olevalle jäsenelle,  jonka tehtävänä on tiedottaa valitsemalleen kokousedustajalle.  Lisäksi kokouskutsu on julkaistava vähintään 7 vrk ennen kokousta Lapin Kansa –nimisessä sanomalehdessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kalastusalueen kokous on niin päättänyt, kalastusalueen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa kalastusalueen jäsenistä määrätyn asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta, tai se on tarpeen kalastuslain 85§:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten.

Jos kalastusalueen toiminta on ollut keskeytyneenä tai siltä puuttuu toimihenkilöitä, alueella toimiva kalatalousviranomainen huolehtii kalastusalueen koollekutsumisesta näissä säännöissä tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi.

 

7 § Kalastusalueen varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1)      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2)      Todetaan äänioikeutetut jäsenet

3)      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4)      hyväksytään kokouksen työjärjestys

5)      esitetään hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta edelliseltä toimikaudelta

6)       esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta

7)      päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8)      päätetään tilinpäätöksen ja tilikauden tuloksen vaatimista toimenpiteistä

9)      päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan sekä muista mahdollisista palkkioista

10)  valitaan kalastusalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle 3 jäsentä seuraavaksi kolmeksi toimikaudeksi sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tai eronneiden tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi

11)  valitaan kalastusalueen hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi

12)  valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

13)  vahvistetaan seuraavaa toimikautta varten toimintasuunnitelma

14)  vahvistetaan seuraavaa toimikautta varten tulo- ja menoarvio

15)   päätetään kalastuslain 89a §:n 1 mom. ja 91 §:n 1 momentissa mainittujen varojen jaosta kalavesien omistajille

16)  Käsitellään muut hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat

 

8§ Äänimäärä, äänestysmenettely ja kokouksen päätöksenteko

Kalastusalueen kokouksessa on kullakin edustajalla yksin ääni. Yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään yhden muun jäsenen edustajana ja käyttää tälle kuuluvaa äänivaltaa.

Kalastusalueen kokouksessa käsitellään asiat esityslistan mukaisesti, ellei kokous toisin päätä. Asioiden käsittelyn pohjana on kalastusalueen hallituksen esitys. Kokouksessa käsiteltävästä asiasta on varattava tilaisuus keskustella sen jälkeen kun asia on esitelty. Tämän jälkeen puheenjohtajan on julistettava keskustelu päättyneeksi. Jos asiasta ollaan yhtä mieltä tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu, asia katsotaan päätetyksi esityksen mukaisesti. Muussa tapauksessa puheenjohtaja toteaa kannatusta saaneet ehdotukset ja äänestysjärjestyksen. Äänestys toimitetaan julkisesti. Vaali voidaan suorittaa tarvittaessa suljetulla lippuäänestyksellä, jossa kukin äänioikeutettu kirjoittaa lippuun enintään yhtä monta nimeä kuin on valittavia henkilöitä. Vaaleissa tasatuloksen ratkaisee arpa, muuten puheenjohtajan kannattama esitys.

Jos päätöksen tekemiseen tarvitaan määräenemmistön kannatus, on puheenjohtajan ilmoitettava siitä ennen äänestyksen aloittamista.

Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa hyväksyttäessä tai muutettaessa vaaditaan, että asiaa kannattaa vähintään 2/3) läsnä olevista kalastusalueen jäsenistä. jollei ehdotusta saada edellä mainitulla ääntenenemmistöllä hyväksytyksi, ehdotus on alistettava alueella toimivan kalatalousviranomaisen ratkaistavaksi.

9§ Kalastusalueen hallitus

Kalastusalueen hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Vuosittain erovuorossa on kolmannes hallituksen jäsenistä. Pysyvästi estyneiden tai eronneiden tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus on toimivaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus voi tarvittaessa asettaa valiokuntia.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

 Kalastusalueen hallituksen tehtävät

1)      ratkaista kalastuslain 16§.n 2 momentissa ja 45§:ssä mainitut asiat

2)      valmistella kalastusalueen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna kalastusalueen päätökset täytäntöön

3)      kalastusalueen ja viranomaisten päätösten ja määräysten tiedoksianto

4)      huolehtiminen tämän lain mukaisesta kalastuksen valvonnasta ja kalastuksenvalvojain asettamisesta sekä kalastusalueelle kuuluvista muista käytännön asioista

5)      ottaa ja erottaa kalastusalueen toimihenkilöt

6)      toteuttaa kalastusalueen kokouksen määräämät asiat

Hallitus voi siirtää sille kuuluvia tehtäviä isännöitsijälle         

 

10§ Kalastusalueen isännöitsijä ja toimihenkilöt

Kalastusalueen hallitus nimeää isännöitsijän. Isännöitsijän tehtävänä on hallituksen valtuuttamana hoitaa kalastusalueen juoksevia asioita, sekä valmistella ja esitellä niitä hallituksen käsiteltäväksi.

Tässä ohjesäännössä hallitukselta isännöitsijälle siirretyistä ja muista tarpeellisista tehtävistä tehdään hallituksen ja isännöitsijän välinen tehtäviensiirtosopimus.

Kalastusalueella voin olla valan tehneitä tai vastaavan vakuutuksen antaneita kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka kalastusalueen hallitus ottaa toimeen ja vapauttaa tehtävistään.

 

 

11§  Pöytäkirja ja tiedoksiannot

 Kalastusalueen kokouksissa on pidettävä  pöytäkirjaa. Tarkistettu pöytäkirja pidetään asianomaisten nähtävillä kokouskutsussa mainitussa paikassa mainitusta päivästä lukien vähintään 14 vuorokauden ajan.

Hallintolain (434/03) 62 §:n tarkoittama kalastusalueen ilmoitustaulu sijaitsee  isännöitsijän osoitteessa.

Kalastusalueen kalastuslain mukaisesti antamat päätökset ja muut tarpeelliset tiedonannot  on saatettava tiedoksi julkisella kuulutuksella niiden kuntien alueella, joita päätös koskee.  Lisäksi päätös tulee antaa tiedoksi poliisille ja alueella toimivalle kalatalousviranomaiselle. Lisäksi on noudatettava mitä hallintolaissa  (434/03) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/99) säädetään.

 

12§ Toiminta- ja tilikausi

Kalastusalueen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.  Kalastusalueen tilit ja tarvittavat asiakirjat on annettava tilintarkastajan tutkittavaksi huhtikuun loppuun mennessä.  Tilintarkastajan  on annettava lausuntonsa hallitukselle toukokuun loppuun mennessä.

 

13§ Nimen kirjoittaminen

Kalastusalueen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai isännöitsijän kanssa.

Tämän ohjesäännön 10§ tarkoitetussa tehtäviensiirtosopimuksessa mainitaan ne tapaukset, joissa isännöitsijä voi toimia yksin kalastusalueen nimenkirjoittajana.

 

14§ Päätösten oikaiseminen ja muutoksenhaku

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus siten kuin muutoksenhausta hallintolain 434/03 47 §:ssä säädetään.

 Se, jonka oikeutta kalastusalueen kokouksen tai kalastusalueen hallituksen päätös koskee, voi, jollei päätöstä ole alistettava, vaatia kalastusalueen kokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalastusalueen ohjesäännön vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty. Oikaisuvaatimus on esitettävä 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Tarvittaessa on ylimääräinen kalastusalueen kokous kutsuttava koolle käsittelemään oikaisuvaatimusta.

Jollei oikaisua suoriteta, voin oikaisuin pyytäjä hakea päätökseen muutosta valittamalla 60 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Muutoksenhakuun sovelletaan mitä hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään muutoksenhausta hallintoviranomaisen päätökseen. Valitusviranomainen voi päättää, että ennen asian lopullista ratkaisemista valituksen alainen päätös saadaan panna täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä, eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee niin ikään kalastusalueen päätöksestä tehdyt hallintolainkäyttölain (586/96) 58 §:ssä tarkoitetut kantelut. Muutoin on ylimääräisestä muutoksenhausta kyseisiin päätöksiin voimassa, mitä sanotussa laissa säädetään.

Jos käyttö- ja hoito suunnitelman hyväksyminen on alistettu alueella toimivan kalatalousviranomaisen vahvistettavaksi, saa kalatalousviranomaisen edellä mainitussa asiassa tekemään päätökseen se, jonka oikeutta asia koskee, hakea muutosta valittamalla maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivaan maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta

 

15§ Ohjesäännön muuttaminen

Kalastusalueen ohjesääntöä voidaan muuttaa, jos päätöstä kannattaa yli puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä. Kokouksen muuttaman ohjesäännön vahvistaa alueella toimiva kalatalousviranomainen.

Mikäli kalastusalueen rajat muutetaan tai purkautuu, päättää kalastusalueen kokous, miten kalastusalueen omaisuus jaetaan ja käytetään.

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa kalastuslakia ja kalastusasetusta, sekä niiden nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Kalastusalueen kokouksen 16.11.2010 hyväksymä.

Keski-Kemijoen kalastusalueen puolesta

 

Varapuheenjohtaja  Timo Kenttälä                         Isännöitsijä  Jukka Korpivuoma